tidsenligaverktyg

Utvärdering av Skoldatatekens effekter

00328Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en utvärdering av Skoldatatekens effekter. Utvärderingen bygger på hur det har gått i de kommuner som fick ett startbidrag 2007.

Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support.

Läs hela utvärderingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Självhjälp på vägen

Webbplatsen - Självhjälp på vägen är resultat av ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Attention, Allmänna Arvsfonden. Där finns information för barn, ungdom, föräldrar, lärare och vårdpersonal. Informationen handlar om AUTISM, ASPERGER, ADHD, TVÅNGSSYNDROM/OCD, TOURETTES och BIPOLÄR SJUKDOM

Citat från webbplatsen Självhjälp på vägen:  

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är "funktionshindrad". Det är brister i miljön som skapar funktionshinder.

Den som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre handikappad utifrån hur miljön är utformad. Miljön kan anpassas, hjälpmedel kan användas och det går att förbättra funktionen med övning och behandling så att funktionsnedsättningen minskar eller försvinner.

 

Intensiv träning är bra för läsningen

Nu kommer resultatet från Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness). Den visar att det är bra med intensiv daglig träning under en begränsad period.

Det ger bättre resultat för barn med läs- och skrivsvårigheter än traditionell specialundervisning. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

I studien fick drygt 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter under tolv veckor daglig träning under 45 minuter av pedagoger som för uppdraget utbildats vid Göteborgs universitet. Dessa jämfördes sedan med en lika stor grupp som fick skolans traditionella specialundervisning.

Träningen innehöll intensiva och strukturerade övningar i att förstå den alfabetiska koden. Barnen tränade kopplingen av fonem-grafem (ljud-bokstav) och den fonemiska medvetenheten, vägledd högläsning genomfördes liksom lästräning som stärkte lässäkerhet och läshastighet. Det strikta och forskningsbaserade programmet gav dock samtidigt utrymme för kreativitet, lek och nyfikenhet.

- Strukturerad och individuell undervisning gav signifikanta framsteg för de här barnen. Läs- och skrivsvårigheter leder ofta till låg självuppfattning och dåligt självförtroende vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln, säger Ulrika Wolff, Göteborgs Universitet

Läs mer om studien på Göteborgs Universitet 

Fakta:
Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness) är den första i sitt slag i Sverige. Studiens resultat ligger i stort i linje med resultat från tidigare forskning med engelskspråkiga barn, bland annat i USA.
Under det treåriga forskningsprojektet har 2200 nioåringar screenats, drygt 100 av dem har testats individuellt varav hälften av den senare gruppen även har tränats individuellt. Den andra hälften har utgjort en kontrollgrupp som deltog i den undervisning skolan erbjöd, till exempel specialundervisning.
RAFT är finansierad av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond

Arbetsminnet går att träna

Det visar Stefan Strohmayer och Magnus Ivarsson i sitt examensarbete på psykologprogrammet, Stockholms universitet. Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde de en utvärdering av Minneslek Senior på barn 7-11 år med ADHD.

Barn med diagnosen ADHD uppvisar ofta en sänkt arbetsminneskapacitet samt svårigheter inom matematik och svenska. Barnen i studien blev slumpvis indelade i en aktiv kontrollgrupp (som tränande ordförmåga) och en träningsgrupp (som använde Minneslek Senior).

Barnen i träningsgruppen förbälttrade sina resultat signifikant, i jämförelse med kontrollgruppen, på test som mätte verbalt arbetsminne och aritmetisk förmåga efter slutförd träning.


Nytt program för arbetsminnesträning

presenterades av Elevdata på Bok & Bibliotek. Programmet heter Minneslek Flex och är framtaget av LäraMera, Leripa och Kognitiva kompaniet.

Programmet demonstreras på ID-Dagarna den 13-14/10. Mer information om programmet hittar du på MV-Nordics webbplats www.mv-nordic.com/se och på www.minneslek.se

 

Skoldatatek - en möjlig väg?

Två specialpedagoger i Eskilstuna har som examensamensarbete gjort en jämförande analys mellan Skoldatatekets verksamhet - utbud och skolpersonalens behov - efterfrågan.

De två specialpedagogerna heter Ann-Charlotte Dahlström & Cecilia Taléus Brokvist och de har gjort sitt arbete vid Umeå Universitet.
SKOLDATATEK & IKT
En möjlig väg för att nå visionen om en skola för alla?

I diskussionen skriver de:
Vi tycker att Skoldatateket är en tillgång och en mycket bra resurs för kommunens skolor.
Verksamheten är ett komplement för skolorna, dit personalen kan komma för att höja sin
kompetens om IKT och specialpedagogiskt stöd.
....
Vår enkätundersökning bekräftar den tidigare forskningen som säger att tilltron på IKT som
alternativt verktyg är stor bland pedagoger, men för att det ska användas i undervisningen
krävs kunskap, tid, ekonomiska resurser, bättre teknisk utrustning och support
....
Vi tror att Skoldatateket och IKT som ett alternativt verktyg är en möjlig väg för att öka elevers
självförtroende och motivation, vilket kan bidra till att eleverna uppnår både egna och
nationella mål. Det kan leda till att eleverna, i en skola för alla, blir bättre rustade för de krav
som ställs i det moderna västerländska informationssamhället. Vi önskar att vår rapport kan
bidra till att kommunens elever som är i läs- och skrivsvårigheter, i framtiden får den hjälp
och det stöd de har rätt till.

Barnkonventionen

Konventionen uppmärksammas den 20 november varje år.

Här kan du ladda ner FN:s barnkonvention och dokument om barns rättigheter i olika versioner. Ladda ner barnkonventionen i sin helhet (PDF).

Barnkonventionen finns också i en kort version (PDF) och som lättläst version (PDF).

De ovanstående dokumenten härstammar från Unicef, var du också kan läsa mera om barnkonventionens 20-årsjubileum och få idér till din undervisning.

Barnombudsmannen har gett ut några fina broschyrer om barns rättigheter
för barn i åldern 5-9 år (PDF)
för barn i åldern 9-13 år (PDF)

Låga förväntningar är en risk

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Detta kan läsas i Skolinspektionens granskning av 40 grundskolor. Granskningen visar också på många goda exempel på undervisning som ger alla elever möjlighet att utvecklas.

Skolor med låga förväntningar ser på eleverna utifrån ett problemorienterat synsätt.
Det kan uttryckas så här:
         "de har för liten egen kraft eller möjlighet" eller
        "det här är jobbig klass, oerhört krävande"
Låga förväntningar syns också i att skolor nöjer sig med att eleverna når nivån för godkänt.

Goda exempel
Granskningen visar också goda exempel på skolor där rektor och lärare har höga förväntningar på eleverna och som ger dem det stöd de behöver för en god kunskapsutveckling.

När dessa lärare talar om eleverna säger de till exempel att de är
       "socialt kompetenta, läraktiga och öppna"
Eleverna säger här att de känner sig sedda och omtyckta av lärarna.

Skolinspektionens rekommendationer
Skolinspektionen lyfter fram flera exempel på åtgärder som rektor och lärare kan vidta för att öka elevernas möjligheter att nå goda resultat.

  • Utveckla en trygg relation med varje elev. 
  • Ha höga förväntningar på varje elev. 
  • Se varje elev som en individ och låt varje elevs bakgrund och erfarenheter vara utgångspunkt för undervisningen. 
  • Låt elevernas olikheter vara en tillgång i undervisningen och ge utrymme för gemensamma reflekterande samtal. 
  • Samarbeta med andra lärare och genomför ämnesövergripande projekt. 
  • Se till att läraren har kunskap om olika arbetsmetoder och sätt att lära.

 

Allt detta är hämtat från Skolinspektionens webbplats

     

Se de tidiga tecknen

Utbildningsdepartementet ger ut en antologi som presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Den är ett delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn.

 

bild från Regeringskansliets nedladdningssidaAlla visar ett starkt engagemang för barn och elever men också hur komplex verkligheten är att hantera. Sex forskare har fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.

 

De de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola

SOU 2010:64
Utgiven: 1 oktober 2010
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Utbildningsdepartementet
Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

Talsyntes stor hjälp

På Skoldatateket i Falkenberg jobbar specialpedagogen Kenneth Jönsson. Han vet vad som behövs för att få bokstäverna att hamna på rätt plats. Ett hundratal elever i grundskolan och gymnasiet har fått låna utrustning som hjälper dem i skolarbetet.

När läraren känner att en elev har läs- eller skrivproblem blir Kenneth Jönsson inkopplad. Tillsammans med eleven och hans föräldrar testar de fram det hjäpmedel som passar bäst. Därefter får eleven låna utrustningen i några veckor för att känna hur den fungerar. Om allt fungerar som det ska köper skolan in utrustningen som behövs.

I år kommer åk 7-9 vara med i En-till en-projektet, det vill säga de kommer att ha egna bärbara datorer. Talsyntes finns på samtliga datorer. Det är bra för då kan eleverna få lässtöd när texter på datorskärmen även blir upplästa.

Talsyntes är en stor hjälp för den som har svårt att läsa, säger Kenneth Jönsson i en artikel i Hallands Nyheter 16 augusti.

Läs hela artikeln Bokstäverna hamnar rätt med Kenneths hjälp 

Läs också om Felix som inte har ont i magen längre inför skolstarten 

 

 

 

Hjälp ditt barn att lyckas med läsningen!

Alla kan lära sig läsa och skriva! Men några av oss behöver mer hjälp. För dig som vill hjälpa dina barn finns nu filmen Hitta läsningen! som visar hur föräldrar kan hjälpa sina barn till läsning. Det är Kod-Knäckarna som med sin dvd vill ge föräldrar tips och idéer om hur föräldrar kan hjälpa sina barn.

Med hjälp av dvd:n Hitta läsningen! gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Ni leker och lär er sambandet mellan ljud och bokstäver. Logopeden Bodil Andersson Rack guidar er genom övningarna.

Hitta läsningen! innehåller 16 st övningar tänkta för barn mellan 5 och 8 år. Övningarna bygger på forskning och beprövad erfarenhet. På dvd:n finns också en tio minuter lång film för föräldrar med annat modersmål än svenska.

http://www.kodknackarna.se 

Hitta läsningen! är producerad av Kod-Knäckarna, ideell förening, i samarbete med Natur & Kultur, med stöd från
Arvsfonden m.fl. Kod-Knäckarna har även annat material för föräldrar och lärare.

Föräldrapaketet Föräldrar - en resurs för sina barn är en cd och broschyr som beskriver vad dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är. Du lär dig hjälpa ditt barn i vardagen och med skolarbetet från starten.

omslag dvd Tidigt fokus på läsutvecklingTidigt fokus på läsutveckling är en dvd för lärare, som också många föräldrar har stor nytta av.

------------------

Jag har sett filmerna och kan varmt rekommendera dem.
/Britt Hansson

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek