tidsenligaverktyg

Pedagogiska verktyg

“Jag är helt säker på att elever med särskilda behov är de stora vinnarna när vi för in IT i skolarbetet”, skriver Marie Linder på sin blogg I'm all for IT

Mari Linder på Montessoriskolan i Falun. De ville att eleverna skulle få nytta av de verktyg som skolan hade köpt in. Därför gjorde de en utbildningsdag på skolan. Marie delar på sin blogg med sig av det utbildningsmaterial he använde.

Se http://marielinder.wordpress.com/ I'm all for IT

ADHD-en berättelse i bilder

"När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet". Så börjar Blogmalplace´s blogg.

Skribenten har blivit diagnostiserad i vuxen ålder och visar på ett genialiskt sätt hur personer med ADHD känner sig splittrad i sina tankar, med många tankesspår att hålla reda på samtidigt.

Läs hela hennes berättelse på Blogmalplace´s blogg

PISA 2009 senaste rapporten

PISA 2009 mäter läsförståelse, kunskaper i matematik och naturvetenskap hos 15-åringar i 65 länder. Huvudämnet denna gång är läsförståelse.

Det gick inte särskilt bra för Sverige en 15e plats, motsvarar en genomsnittslig OECD-nivå. De asiatiska länderna och Finland ligger i topp.

Läs PISA-rapporten på Skolverket webbplats

Jämfört med PISA 2000, då läsförståelse också var huvudämne, har Sverige tappat 19 poäng. Försämringen gäller både låg- och högpresterande elever. Men det är de "svagaste" eleverna som tappat mest under tioårsperioden.

Se Skolverkets videoinspelning med skolministern

Se en videon med
Skolminister Jan Björklunds kommentarer till PISA-rapporten.

Läs också andra mer upplyftande nyheter i Skolverkets nyhetsbrev.

Barnkonventionen

Konventionen uppmärksammas den 20 november varje år.

Här kan du ladda ner FN:s barnkonvention och dokument om barns rättigheter i olika versioner. Ladda ner barnkonventionen i sin helhet (PDF).

Barnkonventionen finns också i en kort version (PDF) och som lättläst version (PDF).

De ovanstående dokumenten härstammar från Unicef, var du också kan läsa mera om barnkonventionens 20-årsjubileum och få idér till din undervisning.

Barnombudsmannen har gett ut några fina broschyrer om barns rättigheter
för barn i åldern 5-9 år (PDF)
för barn i åldern 9-13 år (PDF)

Låga förväntningar är en risk

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Detta kan läsas i Skolinspektionens granskning av 40 grundskolor. Granskningen visar också på många goda exempel på undervisning som ger alla elever möjlighet att utvecklas.

Skolor med låga förväntningar ser på eleverna utifrån ett problemorienterat synsätt.
Det kan uttryckas så här:
         "de har för liten egen kraft eller möjlighet" eller
        "det här är jobbig klass, oerhört krävande"
Låga förväntningar syns också i att skolor nöjer sig med att eleverna når nivån för godkänt.

Goda exempel
Granskningen visar också goda exempel på skolor där rektor och lärare har höga förväntningar på eleverna och som ger dem det stöd de behöver för en god kunskapsutveckling.

När dessa lärare talar om eleverna säger de till exempel att de är
       "socialt kompetenta, läraktiga och öppna"
Eleverna säger här att de känner sig sedda och omtyckta av lärarna.

Skolinspektionens rekommendationer
Skolinspektionen lyfter fram flera exempel på åtgärder som rektor och lärare kan vidta för att öka elevernas möjligheter att nå goda resultat.

  • Utveckla en trygg relation med varje elev. 
  • Ha höga förväntningar på varje elev. 
  • Se varje elev som en individ och låt varje elevs bakgrund och erfarenheter vara utgångspunkt för undervisningen. 
  • Låt elevernas olikheter vara en tillgång i undervisningen och ge utrymme för gemensamma reflekterande samtal. 
  • Samarbeta med andra lärare och genomför ämnesövergripande projekt. 
  • Se till att läraren har kunskap om olika arbetsmetoder och sätt att lära.

 

Allt detta är hämtat från Skolinspektionens webbplats

     

Verktyg som fungerar

När Fredrik fick hjälp genom Skoldatateket i Hudiksvall klarar han skolan. Fredrik får nu tillgång till texterna genom att lyssna på dem. Han kan också rätta sina texter med rättstavningsprogram.

Det var läraren Anneli som uppmärksammade hur svårt han hade med texter och hur bra det gick när hon gav muntliga instruktioner. Först hade han många ämnen på åtgärdsprogrammet, nu är det bara ett ämne kvar i listan över åtgärder.

Susanne Bastrup Frank på Skoldatateket ordnade fram de verktyg som passade Fredrik.
Se hela filmen från SPSM!
http://distans.spsm.se/mentor/sida.phtml?URLID=11963 SPSM-film om alternativa verktyg

ReadSpeaker läser texten

Klicka på rubriken och testa tjänsten genom att klicka på Lyssna högst upp till vänster.

Tjänsten Dela ska flyttas längst ner på sidan, så att de inte stör varandra.

Utvärdering av Skoldatatekens effekter

00328Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en utvärdering av Skoldatatekens effekter. Utvärderingen bygger på hur det har gått i de kommuner som fick ett startbidrag 2007.

Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support.

Läs hela utvärderingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Självhjälp på vägen

Webbplatsen - Självhjälp på vägen är resultat av ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Attention, Allmänna Arvsfonden. Där finns information för barn, ungdom, föräldrar, lärare och vårdpersonal. Informationen handlar om AUTISM, ASPERGER, ADHD, TVÅNGSSYNDROM/OCD, TOURETTES och BIPOLÄR SJUKDOM

Citat från webbplatsen Självhjälp på vägen:  

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är "funktionshindrad". Det är brister i miljön som skapar funktionshinder.

Den som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre handikappad utifrån hur miljön är utformad. Miljön kan anpassas, hjälpmedel kan användas och det går att förbättra funktionen med övning och behandling så att funktionsnedsättningen minskar eller försvinner.

 

Intensiv träning är bra för läsningen

Nu kommer resultatet från Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness). Den visar att det är bra med intensiv daglig träning under en begränsad period.

Det ger bättre resultat för barn med läs- och skrivsvårigheter än traditionell specialundervisning. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

I studien fick drygt 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter under tolv veckor daglig träning under 45 minuter av pedagoger som för uppdraget utbildats vid Göteborgs universitet. Dessa jämfördes sedan med en lika stor grupp som fick skolans traditionella specialundervisning.

Träningen innehöll intensiva och strukturerade övningar i att förstå den alfabetiska koden. Barnen tränade kopplingen av fonem-grafem (ljud-bokstav) och den fonemiska medvetenheten, vägledd högläsning genomfördes liksom lästräning som stärkte lässäkerhet och läshastighet. Det strikta och forskningsbaserade programmet gav dock samtidigt utrymme för kreativitet, lek och nyfikenhet.

- Strukturerad och individuell undervisning gav signifikanta framsteg för de här barnen. Läs- och skrivsvårigheter leder ofta till låg självuppfattning och dåligt självförtroende vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln, säger Ulrika Wolff, Göteborgs Universitet

Läs mer om studien på Göteborgs Universitet 

Fakta:
Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness) är den första i sitt slag i Sverige. Studiens resultat ligger i stort i linje med resultat från tidigare forskning med engelskspråkiga barn, bland annat i USA.
Under det treåriga forskningsprojektet har 2200 nioåringar screenats, drygt 100 av dem har testats individuellt varav hälften av den senare gruppen även har tränats individuellt. Den andra hälften har utgjort en kontrollgrupp som deltog i den undervisning skolan erbjöd, till exempel specialundervisning.
RAFT är finansierad av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek