tidsenligaverktyg

Miljoner att tjäna på stöd i skolan

Kommuner skulle kunna tjäna miljoner på bara några år genom stödinsatser åt elever för en mindre summa. Det menar nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson i en rapport till regeringen. Problemet är att skolans kostnader först längre fram blir till vinst eller förlust i andra delar av kommunernas budget, förklarar Ingvar Nilsson.

Forskning om ASL med talsyntesstöd

Att Skriva sig till Läsning med dator (ASL).

Här är några av de slutsatser som Hultin & Westman har gjort utifrån sin studie i Sandviken:

  • Grundvalarna för läs- och skrivutveckling förändrades. Det är fokus på texten, samtal om text är vital för språkutveckling, tekniken återkopplar direkt.
  • Redan i åk 1 blev läsa och skriva i högre grad ett medel för lärande, inte bara ett mål.
  • Motoriken påverkar inte skrivandet. Skrivandet kan utgå från vad eleven vill säga, inte vad den förmår att skriva.
  • Från det att eleverna börjar i åk 1 gick det snabbt till det att eleverna uppfattade sig själva som skribenter och läsare.
  • Skribentrollen förändrades och blev mer processorienterad.
  • Datorn som skrivverktyg började användas i fler ämnen.
  • Barnen blev digitalt kompetenta.
  • Arbetssättet gjorde att eleverna kände sig duktiga. ”Tror man att man kan så har man också större chans att lyckas.”

Del 1: Wiklander, ASL ger ALLA elever möjlighet att lyckas med sin skriv- och läsinlärning.

Del 2:
Hur fungerar då 'att skriva sig till läsning' på dator med talande tangentbord och talsyntes?

 

 

Talsyntes i andraspråksinlärningen

"Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text. Ett populärt verktyg bland eleverna som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på "avancerad nivå", eleverna lär sig snabbt att ändra röst, hastighet mm." 

Så skriver Hula Basaran i sin berättelse om hur hon använder talsyntes med sina elever.

Dysselecksi

jgDysselecksi är en serie av program om Dyslexi. Johanna Gustafsson berättar om hur det har varit för henne att gå i skolan med dyslexi. Niklas Hyland är programledare för programmet.

Första programmet: Jag låtsas som inget

Om skoldagen ska fungera ...

Det finns åtta punkter som behöver vara uppfyllda för att ett barns skoldag skall fungera. För barn med autism och/eller adhd-add är det än viktigare.

Språk-, läs- och skrivutvecklare

I en skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:

sprak-las-skrivutvecklareförskollärares och lärares kompetens och behov av kompetensutveckling,
• förskollärares språk- och kommunikationsutvecklande arbete,
• lärares arbete med läs- och skrivutveckling i olika ämnen,
• barns och elevers läs- och skrivutveckling,
• elevernas resultat och måluppfyllelse,
• samarbeten, t ex mellan lärare och skolbibliotek.

Uppdraget kan även innebära att ansvara för kompetensutveckling av förskollärare och lärare, till exempel genom att ta del av lärares erfarenheter och önskemål, inspirera dem i undervisningen och vara ett stöd i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

Även att lyfta forskning och litteratur inom området samt ordna pedagogiska samtal och diskussioner om aktuella frågor kan ingå i språk-, läs- och skrivutvecklarens ansvar.

natmal

Läs mer om kvalitetsarbete i Skolverket allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (2012). 

Varför lyssnar inte Kalle?

Hur kan föräldrar och lärare underlätta för dem som har uppmärksamhetsproblem? Utvecklingspsykologen Gordon Neufeld förklarar hur man kan hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig. 

Mount Dyslexi

Att ha dyslexi och ändå klara skolan kan kännas som att bestiga ett berg, säger Gro Granqvist och Louise Lindqvist, två tjejer med dyslexi. Men berget kan ha en trappa som gör att det är lättare att komma upp. Den trappan vill de vara med om att visa på. Kanske kan de vara det första eller sista steget i den trappa som gör det möjligt att nå målet. 

Apples Appar - med möjligheter

Länk till Android-appar android

 Talsyntes Text till tal
app-claroapp-intowordsapp-appwriterapp-skolstil
apple Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.
apple ClaroSpeak  40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter.
apple Skolstil 2  75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
 app-mikrofonapp-googletranslate app-sayhiapp-itranslateapp-ne  
 
apple  Aktivera tangentbords-diktering på iPad.
apple Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.

apple SayHi  50 kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses upp. 
apple iTranslate Voice  75 kr - prata och översättningen skrivs och läses upp.
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE.

Uppläsning av PDF 
app-claropdfapp-appwriter  

apple ClaroPDF  39 kr+20 kr/röst - läs i pdf (bra inställning "speak on tap").
apple AppWriter  65 kr iPhone 279 kr iPad med OCR, 30kr webbapp.

Skannerprogram med OCR 
app-googletranslateapp-claroscanpen
app-claroapp-prizmoapp-intowordsapp-appwriterapp-pixterapp-textgrabber  

apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses upp.
apple Claro ScanPen 75 kr - läser text på bilder även utan uppkoppling.
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30 kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple Prizmo  109 kr +29 kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning. 

apple IntoWords ocr-tillägg 65 kr - uppläsning i redigerbart dokument.
apple AppWriter  259 kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter. 
apple Pixter  40 kr - ej uppläsning, använd "Tala markering". 
apple TextGrabber
 55 kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering.

Daisy-bokläsare  
app-legimusapp-inlasningstjanst   
apple Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se.

apple Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel.

E-bokläsare för köpta och lånade böcker 
app-bluefirereader   

apple 
Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker. Skapa ett AdobeID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning 
ZogajLumosity

apple Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare.
apple Lumosity gratis test, premium 129 kr - anpassar nivå efter förmåga.

Ordbok och Uppslagsverk 
SAOLapp-neapp-nesprak  
apple SAOL gratis - Svenska Akademiens ordbok.
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR.
        
Då kan eleverna också använda följande appar.
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
app-röstmemon
app-notabilityapp-soundnoteapp-mentalnoteapp-evernoteapp-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9 kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad.
apple Notability 65 kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  50 kr - skriv, rita och spela in. Se Film.
apple Mental Note 50 kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 

apple Evernote gratis - fotografera, spela in och anteckna.
apple OneNote  gratis - anteckna och organisera.

Skriva
app-pagesapp-wordexcelPowerpointDokumentKalkylSlides
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr. 
apple  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint är gratis -

Leka och skriva till läsning
app-aslskrivbokapp-skolstilapp-bornholmslekapp-dufftonapp-ordensmagiapp-lyssnaochlsapp-stavningslekapp-bokstavspussel
app-alfavuxapp-lasochforstaLäskodapp-skrivläs

apple ASL skrivbok 75 kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text.
apple Skolstil 2
75 kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes.  

apple Bornholmslek 75 kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen. 
apple Kul med Duffton 40 kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva.
apple OrdensMagi 
50 kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film.

apple Lyssna och läs  40 kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild.
apple Stavningslek  40 kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt.  
apple Bokstavspussel   40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder. Skapa egna. 
apple Alfavux 40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen.

apple Läs och förstå  75 kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling.
apple LäsKod 50 kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål.
apple Skriv och Läs gratis/50 kr - skapa bok med bild och ljud. Barn + vuxna skriver.

Länksamling: Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar
Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film 
app-bookcreatorPicCollageRitprata 2MadpadSkitchEducreationsExplain
apple  Book Creator  50 kr - skapa böcker med egna bilder och text.
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage.
apple  Ritprata2   75 kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt.  
apple  MadPad 30 kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida".
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek.
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita och berätta.
apple  Explain Everything   40 kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla. se film här 

 app-imovieapp-keynoteapp-powerpointPresentationerPuppetPalsPuppetpals2StoryRobeVideoliciousapp-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm
apple  Keynote  gratis / 75 kr - skapa bildspel som PowerPoint.
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel. 
apple  Google Presentationer gratis - skapa bildspel.

apple  Puppet Pals gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65 kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe 10 kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Videolicious gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets gratis - skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
app-kingofmathsKing of mathapp-finguapp-motionmathapp-nompapp-misterymathtownapp-mojiklockisapp-raknerattanapp-tiokompisarapp-symetryFormelsamlingen
apple  King of Math junior 30 kr - färdighetsträning i matte på många sätt.

apple  King of Math 30 kr - färdighetsträning för högre årskurser.
apple  Fingu  gratis - träna antal.
apple  Motion Math 40 kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition.
apple  NOMP gratis - träna matte i skolan och hemma.
apple  Mistery Math Town 30 kr - mattespel för mellanstadiebarn.
apple  Moji Klockis  20 kr - lärospel för barn som ska lära klockan.
apple  Räkneråttan 20 kr - matteträning för de yngsta.
apple  Tiokompisar 75 kr - samarbeta om och träna talkamrater.
apple  Symmetry shuffle 20 kr - träna att hitta mönster och träna rumslig förmåga.
apple  Formelsamlingen gratis - formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet.

Digitala räknehäften   
app-modmathapp-pantermathpaper

apple  ModMath gratis - räknehäfte med kalkylator. Hjälp vid dyslexi och dyskalkyli.

apple  Panther Math Paper 209 kr - räknehäfte med stora möjligheter. Skrivstöd.

Programmering och kod
app-scratchHopscotchRobo LogicKodableapp-QR-reader

apple ScratchJr gratis - programering för yngre barn. Länk till kurs på Webbstjärnan.
apple Hopscotch gratis -barn, föräldrar och lärare. Från 4 år.
apple Robo Logic 10 kr - från 4 år.
apple Kodable - för 5+ och vuxna.
apple QR Reader gratis - skapa QR-kod till bilder, text, eller video. Skannar QR-koder. 
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
app-pratklockaapp-timstockapp-tempotimapp-timetimerapp-skolfotoapp-week calendar
 Tasuc
Klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning.
apple  Pratklocka 20 kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser.
apple  Timstock 10 kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal.
apple  TempoTim 10 kr - håller reda på tiden och vems tur det är.
apple  Time Timer 30 kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner. 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer.
apple Week Calendar 20 kr - händelser med olika färger och påminnelser. 
apple 
Tasuc Schedule 159 kr - bildbaserat schema. Film  

Språk - eng, sva, modersmål
app-googletranslateapp-worldicapp-bitsboard
gp-glosor-euQuizletapp-svaapp

Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.

apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, översättning blir uppläst.

apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta.
apple  Bitsboard   gratis/22 kr  - ord som tränas på flera sätt. Skapa kartor o dela.
apple  Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu).
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp.
apple  Svaapp skollicens 100 kr/månad - tränar läsning, hör- och ordförståelse. FILM 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar.

Ord och Begrepp  
app-korsochtvarsFärger och fordonSoundtouch

apple  Kors & Tvärs 49 kr - träna stavning och ord i 270 korsord.
apple  Färger och fordon 28 kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  Sound Touch gratis/50 kr - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   
app-sesprakljudenapp-fonemoapp-fonemixapp-omenbildapp-sprakbubbelPratbubbel2Fonemo minipar
apple  
Se bokstavsljuden gratis - se hur bokstaven formas i munnen.
apple  Fonemo 30 kr + 30/ljud eller F-Pro för 249 kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30 kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor. Se demofilm. 
apple  Om en Bild 29 kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 1 169 kr - träna språkljud och bygg meningar. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 2 169 kr - öva olika kombinationer av konsonanter.
apple 
Fonemo minipar 149 kr - träna språkljud med små lika ord - se demofilm.

Känslor - ansiktsuttryck   
app-empaticoapp-puffarnaapp-puff2app-puff3app-puff4Training faces

apple  Empatico 15 kr - spela memory med ansiktsuttryck. Bra kommentarer.
apple  Puffarna 1  30 kr - känslor - ansikte och kropp. Spel för att lära känslor.
apple  Puffarna 2 30 kr - känslor - orsak verkan.  
apple  
Puffarna 3 30 kr - känslor - hitta lika. 
     
apple  Puffarna 4 30 kr - känslor - skriv känslan.
apple  Training Faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska).

Teckenspråk och Bliss
app-tspapp-spreadsignsapp-signitforwardapp-ritade teckenapp-takkrodapp-takk bamapp-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas.
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk.
apple  SignitForward   40 kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild.
apple  Ritade tecken  40 kr - teckande vardagsord i filmer.
apple  TAKK 109 kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser.
apple  TAKK  (bok) 75 kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation.
apple Teckenlex  199 kr Teckenlex free. Teckenlexikon med filmer som förklarar ord.

 Kommunikationsstöd   
app-gridplayerPrataapp-pratkortapp-samtalaapp-widgetgo
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. 
apple  Prata 379 kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes.
apple  Pratkort  299 kr/Pratkort lite- bildkort med inläst text.  se film
apple  Samtala  119 kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi.
apple  Widgit Go - 595 kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska.
 
Lek och Lär    
app-pandamixPusselskapareapp-smacktalkCrazy facesapp-sagominisoundbox
apple Pandamix  22 kr - "pysselsättning" för lärande.
apple Pusselskapare 20 kr - lägg pussel med egna foto med eller utan bakgrundsstöd.
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger.
apple CrazyFaces 22 kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar. 
apple Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar.

apple Toca Boca i många olika teman.
  
Samla och dela filer 
DropboxGoogle DriveOne Drive
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint.
 
 
 

 
 

 

 

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek