• Lästips
  • Intensiv träning är bra för läsningen

Intensiv träning är bra för läsningen

Nu kommer resultatet från Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness). Den visar att det är bra med intensiv daglig träning under en begränsad period.

Det ger bättre resultat för barn med läs- och skrivsvårigheter än traditionell specialundervisning. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

I studien fick drygt 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter under tolv veckor daglig träning under 45 minuter av pedagoger som för uppdraget utbildats vid Göteborgs universitet. Dessa jämfördes sedan med en lika stor grupp som fick skolans traditionella specialundervisning.

Träningen innehöll intensiva och strukturerade övningar i att förstå den alfabetiska koden. Barnen tränade kopplingen av fonem-grafem (ljud-bokstav) och den fonemiska medvetenheten, vägledd högläsning genomfördes liksom lästräning som stärkte lässäkerhet och läshastighet. Det strikta och forskningsbaserade programmet gav dock samtidigt utrymme för kreativitet, lek och nyfikenhet.

- Strukturerad och individuell undervisning gav signifikanta framsteg för de här barnen. Läs- och skrivsvårigheter leder ofta till låg självuppfattning och dåligt självförtroende vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln, säger Ulrika Wolff, Göteborgs Universitet

Läs mer om studien på Göteborgs Universitet 

Fakta:
Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness) är den första i sitt slag i Sverige. Studiens resultat ligger i stort i linje med resultat från tidigare forskning med engelskspråkiga barn, bland annat i USA.
Under det treåriga forskningsprojektet har 2200 nioåringar screenats, drygt 100 av dem har testats individuellt varav hälften av den senare gruppen även har tränats individuellt. Den andra hälften har utgjort en kontrollgrupp som deltog i den undervisning skolan erbjöd, till exempel specialundervisning.
RAFT är finansierad av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek