Delaktighet

Nytt stödmaterial från SPSM. Elever med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och få likvärdiga förutsättningar, som sina klasskamrater.

Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Erfarenheter visar att elever med funktionsnedsättning ofta möter hinder för det.

Specialpedagogiska skolmynspsm-delaktighetdighetens webbplats finns information om det nya stödmaterialet.

– Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.

Stödmaterialet handlar om att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö i ett sammanhang. I den utgör elevers perspektiv och erfarenheter tillsammans med observationer i lärmiljön grunden i det praktiska arbetet med delaktighetsmodellen i skolan. Även samförstånd och samarbete mellan lärare, personal i elevhälsan och annan berörd personal är en viktig del i att utveckla möjligheterna till delaktighet i skolan.

Delaktighetsaspekter

  • Tillgänglighet
  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Samhandling
  • Autonomi
  • Erkännande

 

Stödmaterialet är skrivet av Tove Söderqvist Dunkers, på myndighetens Enhet för forskning och utveckling, och Kristina Szönyi, tidigare medarbetare på enheten. Den bygger på en tidigare FoU-rapport, "Där man söker fåspsm-sk-svarr man svar", som utvecklade den teoretiska modellen för hur man kan undersöka hur förutsättningarna ser ut i skolsituationen för att eleven ska kunna vara delaktig. I rapporten lyfts elevernas röster och deras förslag på förbättringar för en ökad delaktighet i skolan.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek