• Tips
  • SPSMs konferens Grav språkstörning

SPSMs konferens Grav språkstörning

Nu kan vi se några av de filmade föreläsningarna. spsm logga 275x75

spsm15

Arbetsminne och språk - Hanne Uddling, logoped
Vad är ett arbetsminne? Hur lär man sig ett språk? Hur fungerar språkinlärningen om man har ett nedsatt arbetsminne? Och vad händer när man ska använda sitt språk när man har ett nedsatt arbetsminne? En högst ovetenskaplig föreläsning, men mina iakttagelser och tankar om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar är 100 procent verklighetsbaserade.

Språkstörning och autism - Ulrika Aspeflo, logoped och specialpedagog
Vad finns det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Vilka konsekvenser får svårigheterna i det sociala samspelet och i förhållande till skolans läroplan? Vilka insatser behöver vi fokusera på i förskola och skola? Föreläsningen länkar förståelse till praktiska insatser för såväl förskola som skola.

En tillgänglig lärmiljö - Lena Hammar, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. I en likvärdig och inkluderande skolverksamhet är varje elev en unik person med sitt sätt att lära och att vara, i ett socialt sammanhang och med individuella behov av stöd.

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning - Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
Föreläsningen handlar om materialet Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Modersmålsläraren utför kartläggningen på elevens modersmål i samverkan med specialpedagogen som även kan kartlägga elevens läsning på svenska. Resultaten analyseras tillsammans och vid eventuell misstanke om läs- och skrivproblem kan en rimlig bedömning göras för vidare åtgärder. I föreläsningen visas resultat från en mastersuppsats om hur materialet kan bidra till samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare samt förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket.

 

Innehåll och åhörarkopior från föreläsningarna hittar du här. 

Programmet i sin helhet hittar du här.

 

Texterna är hämtade från SPSM:s webbsidor.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek