Uppmärksamhetsproblematik

KOGNITIONSSIMULATORN visar hur personer med ADHD, Asperger och dyslexi kan uppfatta en lektion.

Goda råd i arbetet med barn med nedsatt uppmärksamhet *

Bemötande och förhållningssätt

• Skapa en strukturerad vardag präglad av tydlighet, förutsägbarhet och åskådlighet. Ge en känsla av sammanhang, KASAM. 
• Tänk på att ditt sätt att vara påverkar barnet/eleven. 
• Uttryck dig kortfattat, enkelt, entydigt och konkret.
• Moralisera inte. 
• Ge tät och påtaglig feedback.
• Uttryck klart förväntningar, gränser och konsekvenser. 
• Undvik typiska problemsituationer genom att vara tillräckligt förutseende.
• Ge handlingsberedskap genom att visa på “den upptrampade stigen”.
• Ta hänsyn till bristande uthållighet och beroende av motivation.
• Åskådliggör och förklara samband och sammanhang.
• Anpassa krav och förväntningar på elever, undvik stress.
• Uppmuntra elevens förmågor och undvik att fastna i svårigheter.
• Visa intresse för elevens eventuella hjälpmedel/arbetsverktyg och lär dig använda dem.
• Tillrättavisa aldrig eleven inför andra klasskamrater. Prata istället i förtroende med eleven om vad som gick snett. 
• Tillåt aldrig att klasskamrater, eller kollegor, tillrättavisar eller klagar på eleven inför klassen. Skapa positiva förväntningar.
• Visa att du är en vuxen samarbetspartner, att du är en möjliggörare och försvarsadvokat.

Arbetsmiljö 

• Skapa en lugn arbetsmiljö utan störande syn- och hörselintryck.
• Ge eleven en placering där han/hon känner sig bekväm. Det kan vara långt fram, där inte så många ska passera. Men det kan lika gärna vara långt bak i klassrummet, där eleven har koll på läget. Kanske behöver eleven två platser, en för genomgångar och en för arbete.
• Undvik grupplacering om det skapar oro.
• Hjälp eleven att hålla ordning på sin arbetsplats.
• Dagens arbetsmoment ska finnas på väggen i klassrummet.
• Klargör, gärna med bilder, de ordningsregler som gäller på skolan.

Skolarbete, läromedel och arbetsverktyg

• Var tydlig när det gäller arbetsuppgifter och det förväntade resultatet, målbilden.
• Avgränsa arbetesuppgifterna. Ge bara korta avsnitt i taget. “Slakta” en bok för att begränsa omfånget, om det är lämpligt.
• Använd böcker med bilder som åskådliggör innehållet.
• Läs högt tillsammans med eleven och samtala om innehållet.
• Använd tidsenliga IT-verktyg både för att underlätta skolarbetet och för att uppnå bättre måluppfyllelse.
• Förstora läromedelssidor i kopiatorn.
• Skanna in texter och låt datorn ge en läshjälp och skrivstöd.
• Ge instruktioner via diktafon om barnet brukar glömma bort hur ett arbetet ska utföras.
• Skaffa Tal- och ljudböcker i DAISY-format både för läromedel och skönlitteratur.
• Använd datorprogram för att träna svåra moment mer effektivt.
• Rita och skriv sociala berättelser.

Det finns ett tydligt samband mellan adhd-symptom och självkänsla, säger Tobias Edbom, forskare Karolinska Institutet. Man kan dock inte säkert säga att adhd ger lägre självkänsla, utan snarare att självkänsla och adhd hör ihop. Kanske kan det vara så att adhd ger sämre självkänsla i vissa situationer? Man måste titta på självkänsleprofiler för att få hela bilden. Den låga självkänslan hos barn med adhd gäller inte i alla situationer utan just i situationer kopplade till prestationer som inom skolan. Tobias berättar i sin föreläsning att barn med god självkänsla och känsla av sammanhang löper mindre risk att behålla sina ADHD-symptom. Risken att drabbas av psykisk ohälsa minskar också.

 * Personer med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, ADD, AST, m.fl) har ofta behov av stöd för att kompensera för svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, kommunikation, tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga. Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. 

Tags: NPF, möjligheter

Skriv ut E-post