• Tips
  • Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen

Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning.

 

logga

Flera remissinstanser, bl.a. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handikappförbunden framhåller behovet av att säkerställa att alla skolor har de kunskaper som krävs för att ge elever tillräckligt med stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Förslagen innebär bl.a. att

  • om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis- ningen.
  • Den befintliga skyldigheten att göra en anmälan till rektorn ska ändras, så att en sådan anmälan ska göras först om det kan befaras att eleven, trots att stöd i form av extra anpassningar har getts, inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
  • Om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte skulle vara tillräckliga, ska en anmälan till rektorn göras direkt. Efter anmälan ska rektorn, liksom hittills, se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
  • Om ett åtgärdprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insat- ser i form av särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskaps- kraven.

 

Tags: kunskapskrav, anpassningar

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek