IT i skolan - Skolverket om skolutveckling med IT

Nyheter om it i skolan från Skolverket.
  1. Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket snart ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom ska flera befintliga kurser revideras för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov. Lämna synpunkter på förslagen fram till den 2 maj.
  2. Stöttande skrivpedagogik i kombination med IKT som stödjande verktyg ger positiva effekter på elevers skriftspråksutveckling. Det visar Åke Grönlund och Annika Agélii Genlotts två studier från 2013 respektive 2016. Resultaten bekräftar de båda forskarnas hypoteser om vad som kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor avseende literacy och matematik.
  3. Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.
  4. Skolans digitalisering är ett av utvecklingsområdena i Finland. Den 1 mars startade Utbildningsstyrelsens innovationscenter som ska stötta utvecklingsarbetet på skolor. Det handlar till exempel om att skala upp idéer som tagits fram på gräsrotsnivå och att ta fram utvecklingsmodeller. Finska regeringen ska även satsa på att ge alla grundskolor tillgång till tutorlärare som kan vägleda kollegor i utvecklingsarbetet.
  5. Nu har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningen. Läs mer om beslutet och det stöd Skolverket erbjuder.
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek