FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen som antogs den 13 december 2006 av FN:s generalförsamling finns sedan den 1 april 2008 på svenska på Regeringskansliets webbplats. Begreppen funktionshinder och funktionshindrad blir nu två ord med olika innebörd och ordet handikapp försvinner.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll S2014.023, Uppdaterad och utgiven: 13 oktober 2014

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del. 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Konventionen i original från 6 dec 2006

Skarmavbild 2012-11-03 kl. 09.35.53En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 
Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Bakgrund
År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN för att få till stånd internationella regler om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 1993 utmynnade arbetet i 22 standardregler

Konventionen handlar om att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som funktionshindrade enligt de konventioner som redan finns. Konventionen har fokus på icke-diskriminering som listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I konventionstexten används begreppet personer med funktionsnedsättning
Socialstyrelsens terminologiråd har beslutat om en revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer. Funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår.

I och med detta definieras begreppet
* funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
* funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har,
utan det är miljön som är funktionshindrande.

Standardreglerna från 1993 är 22 till antalet och består av tre delar:

I.   Förutsättningar för delaktighet
1. Ökad medvetenhet.
2. Medicinsk vård och behandling.
3. Rehabilitering.
4. Stöd och service.

 

II.  Huvudområden för delaktighet
5. Tillgänglighet.
6. Utbildning.
7. Arbete.
8. Social och ekonomisk trygghet.
9. Familjeliv och personlig integritet.
10. Kultur.
11. Rekreation och idrott.
12. Religion.
 
III. Genomförande
13. Kunskap och forskning.
14. Policy och planering.
15. Lagstiftning.
16. Ekonomisk politik.
17. Samordning.
18. Handikapporganisationer.
19. Personalutbildning.
20. Nationell granskning och utvärdering av handikapprogram i samband med standardreglernas genomförande.
21. Tekniskt och ekonomiskt samarbete.
22. Internationellt samarbete.
 

Tags: styrdokument

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek