• Lästips
  • Samtal påverkar barns språkutveckling

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Föräldrarnas sätt att tala med sina barn tydligt relaterat till barnens ordförrådsstorlek vid 18 månaders ålder. Det är viktigt att tala så att barnet förstår, att tala tydligt och ställa lämpliga frågor. Koppling mellan ordförråd och grammatisk utveckling är stark och de som har ett stort ordförråd lär sig snabbast. 

På Skolporten.se  berättar Christine Cox Eriksson: 

 – Det viktigaste är att det tidiga ordförrådet spelar roll för den senare språkutvecklingen. De barn som kommer igång tidigt och bygger upp ett ordförråd är de som utvecklas snabbast, som har ett stort ordförråd sex månader senare. Den första studien visar också vikten av att föräldrar anpassar sitt tal till barnets språkliga och utvecklingsmässiga nivå. Föräldrar till barn med stort ordförråd pratar också mest med barnen.

– En del barn med litet ordförråd hade föräldrar som talade ganska fort och otydligt, vilket kan betyda att de inte anpassar sig till barnets nivå. Det var också en skillnad i hur föräldrarna ställde frågor till sina barn. Föräldrar till barn som talar mycket hade också ställt frågor där man förväntar sig ett verbalt svar, i och med att barnen kan svara verbalt. För barn som inte talar så mycket, kan det vara en bra sak att föräldrarna använder sig av frågor som de kan svara på genom att peka.

– Analysen av gesterna är det så vitt jag vet ingen som gjort på samma sätt i Sverige. Jag delade upp gesterna i handlingar med objekt, till exempel om man rör med en sked, och handgester, som att peka. Båda är viktiga men resultaten tyder på att om barn leker med objekt kanske det hjälper dem att förstå verb, medan att peka kan hjälpa barn att lära sig namn på ting.

Alla som arbetar med barn bör ha kunskap om hur viktigt det är att samtala på ett språkutvecklande sätt.  

Avhandlingens svenska abstrakt:

Avhandlingens syfte är att utforska den tidiga ordförrådsutvecklingen hos flera hundra svenska barn i åldrarna 12–30 månader och sätta den i relation till föräldrars tal med sina barn, och den roll barns kunskaper om ord och grammatik spelar för deras utveckling. Även sambanden mellan olika tidiga kommunikativa färdigheter såsom gester och ordförståelse undersöks. Avhandlingens problemområde är relevant för personal bland annat inom utbildningsväsendet och är av betydelse för hur samhället stödjer familjer med små barn. Tre studier är genomförda och undersöker olika aspekter av det tidiga ordförrådet. Denna utgör en viktig grund för barnens senare språkliga utveckling, inklusive läs- och skrivfärdighet. Avhandlingens resultat bidrar till den internationella forskningen med nya rön i en svensk kontext. Datainsamlingen har skett inom ramen för ett större projekt vid Stockholms universitet: Språkinterventionsprojektet SPRINT [VR 2008-5094]. Insamlade data består av ordförrådsmätningar via föräldrarapport samt ljudinspelningar av föräldra-barn-interaktion.

Avhandlingens resultat visar att storleken på det tidiga ordförrådet spelar roll för den senare språkliga utvecklingen, även om det finns andra viktiga faktorer. I en studie var föräldrarnas sätt att tala med sina barn tydligt relaterat till barnens ordförrådsstorlek vid 18 månaders ålder. Dessutom visar studien vikten av att föräldrar anpassar sitt sätt att tala med de små barnen i förhållande till barnens språkliga och utvecklingsmässiga nivå. Detta gäller exempelvis talets mängd, hastighet och tydlighet, samt vilka typer av frågor föräldrarna ställer.

En annan studie visar att skillnader i de olika typerna av ord som barn kan i ett tidigt skede tycks ha betydelse för vad som sker när i den språkliga utvecklingen. Barn som kunde många namn på ting var till exempel de som lärde sig snabbast. Avhandlingen har också berört den tidiga grammatiska utvecklingen, och påvisat att det finns en stark relation mellan ordförråd och grammatik.

En tredje studie har tagit upp relationen mellan ordförståelse och barns tidiga gester. Analysen delade upp gester i handlingar med objekt och så kallade tom-hand-gester. Resultat tyder på att barns lek med objekt kan stimulera förståelsen för verb medan tom-hand-gester kan bidra till ökad kunskap om objekt och deras namn.

En förhoppning är att avhandlingen bidrar till ökad medvetenhet i samhället och inte minst hos föräldrar om vikten av den tidiga språkutvecklingen. Moderna föräldrar lever i en värld där många krav ställs på deras tid och intresse. Man kan påminna om en sådan enkel sak som att använda en bakåtvänd barnvagn för att öka interaktion med barnen. Kunskap om vikten av tidig språkutveckling är av stor betydelse för alla som arbetar med små barn i sina yrken. Alla barn har nytta av en rik språklig miljö som är anpassad efter barnets intresse och behov.

Läs mer på Skolporten: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/childrens-vocabulary-development-role-parental-input-vocabulary-composition-early-communicative-skills/#sthash.YQgBMw4r.dpuf

Tags: forskning, språkutvecklande

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek